‘Bedrijven zijn hard nodig om onze samenleving op orde te houden’

Magazines | Driesteden Business nr4 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, de inkt van de coalitieakkoorden is zo goed als opgedroogd en dus rijst de vraag: waar gaan de wethouders Economische Zaken komende vier jaar op inzetten? Wat kunnen ondernemers verwachten, waar liggen kansen en wat zijn de grote uitdagingen? Driesteden Business maakte een rondje langs de drie grote gemeenten in de Stedendriehoek: Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

TEKST: WILMA SCHREIBER FOTOGRAFIE: EVERT VAN DE WORP

In de gemeente Apeldoorn, regionaal met circa 100.000 arbeidsplaatsen een belangrijke economische motor, willen bedrijven zich graag vestigen of hun activiteiten uitbreiden. Actuele vraagstukken zijn er genoeg, aldus Jeroen Joon, die bij de gemeente Apeldoorn onder meer economische zaken in zijn portefeuille heeft. “Allereerst uiteraard de arbeidsmarkt, maar ook bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, en het op peil houden van het voorzieningenniveau is voor werkgevers heel belangrijk. Dat kan Apeldoorn niet alleen, daar is ook een hele sterke regionale economie voor nodig.”

Als belangrijke voorwaarden ziet Joon een krachtige binnenstad, een goed mkb, digitalisering, innovatie en personeel. “Qua arbeidsmarkt gaat Apeldoorn heel specifiek inzetten op tech-1000 en zorg-1000: de aantallen mensen die we voor beide sectoren willen omscholen. Bij techniek is dat vanwege de energietransitie toegespitst op de bouw en installatietechniek.” Hiervoor mikt de gemeente op om-/bijscholing van bestaande arbeidskrachten, werklozen (3.000 in de kaartenbak) en onbenut arbeidspotentieel. “Beide speerpunten pakken we op met bedrijfsleven, marktpartijen, UWV en onderwijs. Als deze methodiek werkt, gaan we die breder trekken naar andere sectoren.” Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn € 1 miljoen vrijgemaakt voor New Tech Park, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs om mensen op te leiden in techniek. Ook is € 2 miljoen extra vrijgemaakt voor het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering dat in september van start gaat, en wordt ingezet op het ontwikkelen van een bijbehorende campus.

Power genereren
Om in de huidige behoefte aan bedrijventerreinen te voldoen, zijn er plannen voor 100 hectare uitbreiding. “Allereerst pakken we de ontwikkeling van Ecofactorij II aan, circa 35 hectare. Daarnaast moet ook herstructurering van bestaande bedrijventerreinen mogelijkheden opleveren. En in de toekomst kan ook De Kar als uitbreidingslocatie dienen”, verklaart Joon, die met koplopers uit het Apeldoornse bedrijfsleven, onderwijs en overheid een sterke economische vuist wil maken. “Samen de schouders eronder zetten en de power genereren om vraagstukken met elkaar op te pakken.” Op 31 augustus staat de eerste bijeenkomst gepland. Ook het initiatief Ondernemen 055 is bedoeld om onderling binding te creëren. Qua voorzieningenniveau wil Joon verder aan de slag met bereikbaarheid, cultuuraanbod en toerisme & recreatie in de stad. “Dat is voor werkgevers zeer relevant, zo blijkt uit onderzoek.”

Brede welvaart geldt als kapstok van het Apeldoornse coalitieakkoord: niet alleen groei in financieel-economisch opzicht, maar ook in welzijn. “In dat kader kijken we nadrukkelijk naar het sociaal-maatschappelijk belang en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, aldus Joon, die verder melding maakt van een aparte reserve voor de groei van Apeldoorn van 169.000 naar 180.000 inwoners. “Om woningbouw, bedrijvigheid, werkgelegenheid mee te laten groeien, is het oplossen van het stikstofprobleem komende tijd een belangrijk speerpunt.”

Apart vergunningenloket
In Zutphen wil Rick Verschure, wethouder met economie & ondernemerschap in zijn portefeuille, de huidige lange termijnen bij veel vergunningverleningen aanpakken. “Als een ondernemer nu bijvoorbeeld een woning boven zijn winkel wil bouwen, duurt zo’n aanvraag nu nog te lang. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken dat er een specifieke ambtenaar voor vergunningen komt, zodat verlening voortaan sneller verloopt. Want ondernemers willen snel schakelen en zitten nu soms echt te wachten. Dat moet anders.” Een ander speerpunt is uitdieping van de industriehaven, voor meer diepgang om ook containeroverslag mogelijk te maken. “We zitten hier op het kruispunt van het Twentekanaal en de IJssel, maar in tegenstelling tot steden als Lochem en Doesburg hebben we nog geen containerterminal. Terwijl ondernemers daar wel behoefte aan hebben”, schetst Verschure. “Nu de containerterminal in Doesburg niet verder kan groeien, liggen hier kansen voor Zutphen. Hierin willen we samen optrekken met ondernemers. Hier zijn wel hoge kosten mee gemoeid, dus moeten we als gemeente eerst op zoek naar cofinanciering.”

Voor meer synergie tussen bedrijventerreinen stelt de gemeente een accountmanager aan om eerder te signaleren wat er speelt bij ondernemers en zaken actiever op te pakken. “Ook ik als wethouder ga vaker een bak koffie drinken met ondernemers. We hebben hen hard nodig om onze samenleving goed op orde te houden. Bedrijven dragen immers in belangrijke mate bij aan een inclusieve samenleving. Denk aan arbeidsplaatsen voor re-integratie, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Verschure.

Toerisme spreiden
Komende tijd gaat het college een visie ontwikkelen op wat voor gemeente Zutphen wil zijn voor ondernemers. “Op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie onderscheiden we ons van andere gemeenten. Daar liggen kansen voor ondernemers, waarbij de gemeente een activerende, verbindende en faciliterende rol zal spelen”, zegt Verschure, die tevens inzet op het spreiden van toerisme. “De druk op de oude stad is enorm, terwijl we ook mooie natuur in ons buitengebied hebben en het oudste monument, een kerk, in Warnsveld staat, net als twee prachtige molens. Als we toerisme breder trekken, kan de hele gemeente profiteren van deze economische impulsen.” De grote uitdaging betreft de ambitie rond woningbouw: 2.700 woningen in 2030. “Wie gaan die bouwen en met welke materialen?”

Veerkrachtige economie
De samenwerking in Deventer tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP), heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Van het opknappen van bedrijventerreinen, het werken aan gebiedsontwikkeling zoals de stadscampus tot het optuigen van samenwerkingsverbanden. “De sfeer is goed en dat draagt bij aan een veerkrachtige economie en het kunnen inspelen op voorziene omstandigheden. Zo hadden we binnen 48 uur na de corona-uitbraak een website in de lucht. Ik ben trots dat we als partijen zo dicht bij elkaar staan”, stelt Thomas Walder, wethouder Economie. “In het coalitieakkoord hebben we dit kracht bijgezet door het budget meer dan te verdubbelen om nog meer en krachtiger projecten te kunnen uitvoeren.”

Die projecten hebben onder meer betrekking op human capital: personeelsschaarste vormt net als elders de grootste uitdaging voor het bedrijfsleven. “Verder werken we in het project ‘smart energy hubs’ aan lokale oplossingen voor de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Als een ondernemer dertig laadpalen wil bestellen voor zijn elektrische bedrijfsbusjes, wordt dat op sommige plekken steeds lastiger. Hetzelfde geldt als hij zijn dak vol zonnepanelen wil leggen. Dit belemmert momenteel de voortgang van de energietransitie.”

Hoge eisen
De vraag naar nieuwe bouwkavels is enorm, aldus Walder. “We kunnen deze week wel drie keer het A1 Bedrijvenpark Deventer verkopen, maar kijken kritisch naar wat nieuwe bedrijven kunnen bijdragen aan de gemeente. Zo willen we komende jaren de kavels stap voor stap op de markt brengen.” Om in aanmerking te komen voor A1 Bedrijvenpark Deventer, moeten bedrijven een pitch houden en voldoen aan hoge eisen rond duurzaamheid, circulariteit en hoogwaardige werkgelegenheid. “We streven naar diversiteit in bedrijven en werkgelegenheid. Dat betekent geen grootschalige distributiecentra meer. Wat er nu bijkomt, moet vooral gericht zijn op maakindustrie en uitbreiding van lokale Deventer bedrijven”, zegt Walder. “Circulair bouwen is verplicht, je kunt pas een kavel kopen met een circulair bouwplan, als materialen geregistreerd en demontabel zijn. Daar zijn we voor zover ik weet als gemeente in Nederland uniek in.” Daarnaast zet Deventer ook het programma revitalisering bestaande bedrijventerreinen door. “Verder willen we kennis- en ICT-bedrijven aanhaken bij het KIEN-programma van de stadscampus, waar ook Saxion, Aventus, Topicus, Tauw, Witteveen+Bos, MSML, Deventer Schouwburg, Deventer Marketing en provincie Overijssel bij betrokken zijn. Doel is een kennisintensieve uitwisseling, waarbij bedrijven kennisnemen van de laatste wetenschappelijke inzichten en het onderwijs leert van topprojecten in het bedrijfsleven.”
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by