Column Daniels Huisman Advocaten

Magazines | Driesteden Business nr2 2022

Toe-eigening van een 'corporate opportunity' niet zonder meer toegestaan

De wet schrijft voor dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich volgens de normen van redelijkheid en billijkheid naar elkaar toe moeten gedragen. Denk bij een rechtspersoon bijvoorbeeld aan een B.V. en bij betrokkenen aan bestuurders, commis-sarissen en aandeelhouders. Deze normen van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat een bestuurder zich loyaal naar 'zijn' B.V. toe moet opstellen. De B.V. mag erop vertrouwen dat de bestuurder zich bij zijn handelen laat leiden door het belang van de B.V. en haar onderneming en niet door andere (privé-) belangen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat, indien u als bestuurder kennis neemt van een mogelijkheid voor de B.V. om een transactie aan te gaan of een zakelijke activiteit te ontplooien, die past in het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan het voor u kenbaar is dat de B.V. daarbij een redelijk belang zou kunnen hebben, u deze zakelijke kans (vaak aangeduid als 'corporate opportunity') aan de B.V. moet aanbieden. U mag zich deze kans dan niet zonder meer zelf toe-eigenen.

Praktijkvoorbeeld

Een corporate opportunity kan zich in verschillende verschijningsvormen voordoen. Zo kan het zijn dat u als bestuurder/werknemer van de B.V. een uit-vinding doet die een verbetering betekent van het bestaande product dat de B.V. op de markt brengt. Vraagt u voor deze uitvinding op eigen naam intellectuele eigendomsrechten aan, en laat u deze in een andere vennootschap ontwikkelen, dan onthoudt u de B.V. een corporate opportunity. In gevallen als deze moet u als bestuurder de corporate opportunity (eerst) aanbieden aan de B.V. Dat doet u door uw medebestuurder(s) of als u enig bestuurder bent de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering, hierover te informeren. Het is uiteindelijk aan de B.V. om te beoordelen of zij de corporate opportunity zelf wil benutten, of (aan u) wil vrijgeven. Waar het bestuur hierover een besluit moet nemen, is het u als bestuurder niet toegestaan om aan de beraadslaging en besluitvorming deel te nemen. Dit om te voorkomen dat daarbij conflicterende belangen van u en van de B.V. een rol spelen.

Sancties

Welke sanctie staat er nu op toe-eigening van een corporate opportunity, zonder voorafgaande vrijgave hiervan door de B.V.? In veel gevallen worden kwesties als deze benaderd vanuit de invalshoek van tegenstrijdig belang, oneerlijke concurrentie, onrechtmatig handelen en/of onbehoorlijk bestuur. In die gevallen kan de betrokken bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de B.V. heeft geleden. Ook is het mogelijk om onderliggende besluiten door de rechter te laten vernietigen. Reden kan zijn dat de besluiten genomen zijn in strijd met de redelijkheid en billijkheid die de bestuurder tegenover de B.V. in acht had moeten te nemen. Het toe-eigenen van een corporate opportunity, zonder goedkeuring van de B.V., kan in een enqu?teprocedure gegronde redenen opleveren om te twijfelen aan een juist beleid. In geval van gegronde twijfel aan een juist beleid of uiteindelijk wanbeleid kan de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam vergaande (onmiddellijke) voorzieningen treffen. Denk daarbij aan een schorsing of vernietiging van besluiten.

Verder praten over bovenstaand of vergelijkbaar onderwerp? Neem eens contact op met Christian Huiskes, advocaat ondernemingsrecht bij Daniels Huisman Advocaten te Deventer.

Daniels Huisman Advocaten

Mr. dr. Christian Huiskes

E-mail: huiskes@danielshuisman.nl

Telefoon: (0570) 613327

delen:
Algemene voorwaarden