Urgentie revitalisering Apeldoornse bedrijventerreinen groeit

Magazines | Driesteden Business nr1 2021

De populariteit van de gemeente Apeldoorn onder bedrijven zit de afgelopen jaren sterk in de lift. Zo sterk dat het leegstandspercentage in de bedrijfsruimtemarkt is gezakt naar 1 procent. Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijven zoals Ecofactorij 2, zet de afdeling Economische Zaken sterk in op het revitaliseren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Maar ook de transformatie van de binnenstad tot stadspark en het herbestemmen van voormalige kantoor- en/of bedrijfspanden staat hoog op de agenda.

Tekst: Wilma Schreiber - Fotografie: Evert van de Worp

De gemeente staat er heel goed voor als het gaat om het onderbrengen van bedrijven. Afgelopen jaar werd 9,7 hectare afgenomen door nieuwe bedrijven die zich in Apeldoorn wilden vestigen, met name op de Ecofactorij en Apeldoorn-Noord. "Dit soort cijfers hebben we ook de voorgaande jaren gerealiseerd, om aanvragen van nieuwe bedrijven te honoreren en de doorontwikkeling van bestaande ondernemingen te accommoderen", zegt Roelof de Graaf, hoofd van de afdeling Economische Zaken. "Supermooi om te zien dat Apeldoorn een gewilde plek is. Dat hebben we te danken aan een goede economie en prima vestigingsklimaat." Zijn afdeling telt momenteel vijftien medewerkers, van wie meer dan de helft relatiemanagers.

Uitverkocht

Op dit moment staat de gemeente Apeldoorn voor de allergrootste opgave in tijden: het realiseren van nieuwe vestigingsmogelijkheden, terwijl de gemeente zo goed als uitverkocht is. "Dat geldt voor Ecofactorij 1 maar ook voor de uitbreiding van Ecofactorij 2, waar we nu de voorbereidende werkzaamheden voor verrichten. De beschikbare omvang is ca. 35 hectare, terwijl uit berekeningen blijkt dat de behoefte beduidend hoger is", aldus De Graaf. Met name de vraag naar terreinen voor productie en logistiek is groot. "Het afgelopen halfjaar ontvangen we dagelijks zoekopdrachten, ook van buiten onze regio. Dat is puur vanwege onze gunstige ligging en goede ontsluiting in alle windrichtingen. Ondernemers staan klaar om de grond af te nemen. In feite moeten we nu alvast kijken naar andere uitleggebieden", verklaart acquisitiemanager en senior relatiemanager Sumiati Boelens.

De enorme vraag maakt dat grote nieuwe plots makkelijk uitgeefbaar zijn voor de gemeente. Met name de behoefte aan productielocaties springt daarbij in het hoog. "Die zijn gebaat bij de juiste milieuzonering, goede bereikbaarheid en opslagmogelijkheden. Dat hoeven overigens niet altijd grote bedrijven te zijn", zegt De Graaf. "De oplossing ligt niet alleen in nieuwe bedrij-venterreinen. We kijken ook naar bestaande bedrijventerreinen en in hoeverre die nog toekomstbestendig zijn." De afgelopen jaren heeft de gemeente bestaande bedrijventerreinen geïnventariseerd en geprioriteerd welke als eerste aandacht behoeven. "De uitkomsten van de Vastgoedmonitor van 2020 onderstrepen de urgentie van revitalisering. Het leegstandspercentage bedraagt 1 procent, waar 5 tot 6 procent normaal is zodat bedrijven binnen Apeldoorn ook kunnen verhuizen", aldus Boelens.

Nauw contact

Boelens en haar collega-relatiemanagers onderhouden dan ook nauw contact met ondernemers in de gemeente, stelt De Graaf. "Zo hebben we goed de behoeften en de bestaande opgave in beeld, en kunnen we onder-nemers helpen bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Zo hebben we onlangs voor een ondernemer de regels iets aangepast, zodat hij niet op zoek hoefde naar een nieuwe locatie maar op eigen terrein kon uitbreiden. De ondernemer op zijn beurt investeert en verduurzaamt het pand. Ook dat is een vorm van revitalisering." Weer een andere manier is bedrijven te stimuleren beter om te gaan met energie, zodat een bedrijventerrein als geheel duurzamer wordt. De komende jaren hoopt De Graaf de vruchten te plukken van de goede relatie met vastgoedbedrijven en ondernemers. "Wat ook helpt, is dat we via de Regiodeal gelden ontvangen voor revitalisering, waardoor we nog actiever in gesprek kunnen met onderne-mers. Daarnaast onderhouden we ook nauwe contacten met andere gemeenten binnen de Stedendriehoek, om van elkaar te leren en gezamenlijk de regionale economie te stimuleren. Daar is de economie van Apeldoorn ook bij gebaat." Revitalisering is een breed begrip en binnen de Regiodeal zijn dan ook hele diverse projecten te onderscheiden. "Die lopen van het verduurzamen van panden tot het benutten van warmteoverschotten op bedrijventerreinen en het plaatsen van zonnepane-len op de (grote) daken van logistieke bedrijven dat is bovendien duurzamer dan hele weilanden volzetten met zonnepanelen", stelt Boelens.

De Graaf schetst de grote uitdaging van revitalisering. "Als we nieuwe bedrijventerreinen uitgeven, is er sprake van maagdelijke grond en kun je doen wat je wilt. Bij revitalisering heb je te maken met een bestaande infra-structuur van wegen en gebouwen, en met de eigenaren daarvan. Het komt veel meer aan op samenwerking. Want wellicht heb je voor jouw revitalisering wel medewerking van de buren nodig of grond van de gemeente of een stuk weg. Bovendien zijn er best veel kosten mee gemoeid." Boelens wijst op het feit dat de gemeente ook een andere rol vervult bij revitalisering. "Bij het uitgeven van kavels zijn we grondeigenaar, verlenen en toetsen we de vergunning. Dat zijn allemaal knoppen waar we aan kunnen draaien om invloed uit te oefenen", zegt ze. "Bij revitalisering heb je te maken met meerdere vastgoedeigenaren. Dan heb je een andere rol, ook al is het belang van een locatie aantrekkelijk maken niet minder groot." De Graaf beaamt dat de gemeente dan niet meer alleen aan het stuur zit. "Dan is de vraag hoe je het gesprek aangaat om je gemeenschappelijke doel en belang te verwezenlijken. Want ook de vastgoedeigenaar heeft belang bij een aantrekkelijke omgeving. Dat vergt tijd en kost geld. Steeds meer van onze opgaven pakken we op in een publiek-private samenwerking. De sportcampus op de oude Wegener-locatie in Ugchelen gaat bijvoorbeeld op die manier ontwikkeld worden."

Hoge urgentie

Bij revitalisering neemt de gemeente Apeldoorn ook nadrukkelijk de binnenstad mee. Een enorme opgave, aldus De Graaf. "We willen de binnenstad ontwikkelen tot stadspark. Dat betekent dat we een kwart van onze winkelmeters gaan transformeren. Daarnaast gaan we ook bestaande bedrijfs- en kantorenpanden transformeren. Zo werken we samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen aan een Centrum voor Digitale Veiligheid bij het station", vertelt hij. "Revitalisering is nooit een doel op zich. Het moet ertoe leiden dat mensen fijn in onze gemeente kunnen wonen en werken dankzij een kwalitatief hoogstaande omgeving. Het op orde hebben van aanpalende voorzieningen rond huisvesting en mobiliteit zijn dan ook belangrijke thema's binnen revitalisering."

De gemeente Apeldoorn werkt nu al jaren aan revitalisering en de urgentie wordt alleen maar hoger. Reden voor De Graaf en Boelens om de komende tijd met nog meer mensen aan deze opgave te gaan werken, ook al vanwege de middelen die nu beschikbaar zijn vanuit de Regiodeal. "Ook werken we samen met provincie in de aanpak van onze bedrijventerreinen. Verder hebben we onlangs een leegstandscoördinator aangesteld voor de aanloopgebieden in de binnenstad. Tot slot een oproep aan ondernemers in onze gemeente: heb je ondersteuning nodig bij je bedrijfsvoering, neem dan contact met ons op."

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by